buddha ebook
  ဗုဒၶပရိတ္ျမတ္သုတ္ေတာ္မ်ား
 

http://seitmeeain.myanmarbloggers.org

ေမတၱာသုတ္

အခါတပါး ရဟန္း (၅၀၀) တုိ႔သည္ ၿမတ္စြာဘုရားထံမွ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ကမၼဌာန္းကုိ ယူၿပီးလွ်င္ ဟိမ၀ႏၲာႏွင္႔ တစပ္တည္း တည္ေနေသာ ေတာအုပ္ တစ္ခုသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ သစ္ပင္ရင္းမ်ား၌ တရားအားထုတ္ေနၾက၏။ ထုိရဟန္းေတာ္တုိ႔၏ သီလ တန္ခုိးေၾကာင္႔ သစ္ပင္မ်ားရွိ နတ္တုိ႔မွာ သစ္ပင္ရင္း၌ မေန၀င္႔ၾကပဲ ကေလးမ်ားကုိ လက္ဆြဲကာ
လွည္႔လည္ေနၾကရကုန္၏။
တေန႔ၿပန္ႏုိး၊ တေန႔ၿပန္ႏိုးႏွင္႔ ေစာင္႔ေနခဲ႔ရာ ရဟန္းမ်ား မၿပန္ၾကေတာ႔မည္ကုိ သိရ၍ မေန၀င္႔ေအာင္ ညာဥ္႔အခါ ေၾကာက္မယ္ဖြယ္ အဆင္း၊အသံမ်ား ၿပကာ ေၿခာက္လွန္႔ၾကေလေတာ႔၏။ ထုိအေၾကာင္းေၾကာင္႔ ရဟန္းမ်ား ထိတ္လန္႔ၾက၍ ေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဴးၿဖစ္ကာ သမာဓိ မရၿဖစ္ၾက၍ မိမိတုိ႔ ဤအရပ္မွာ မေန သင္႔ဟု ဆုံးၿဖတ္ၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ထံ ၿပန္ၾကြလာ၍ ဤအေၾကာင္းကုိ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။
ၿမတ္စြာဘုရားလည္း ဤရဟန္းမ်ား ထုိေနရင္း အရပ္မွာ လႊဲ၍ သဗၺာယ ၿဖစ္ရန္ အၿခားအရပ္မရွိဟု ၿမင္ေတာ္မူ၍ ထုိအရပ္သုိ႔ပင္ ၿပန္လည္ ေနၾကရန္ မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ဤေမတၱာသုတ္ကုိ ကမၼဌာန္း အလုိ႔ငွာ ၎၊ အကာအကြယ္ အရံအတား လုိ႔ငွာ၎ သင္ၾကားေပးေတာ္ မူခဲ႔၏။
ရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ၿပန္လာၾကၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္သင္ေပးညႊန္ၾကားအပ္သည္႔အတုိင္း ေမတၱာသုတ္ကုိ ရြတ္ဆုိလ်က္ ေမတၱာ ဘာ၀နာ ကုိ ပြားမ်ားၾကရာ နတ္မ်ားက ခ်စ္ၿမတ္ႏိုးကုန္လ်က္ ၀တ္ၾကီး၀တ္ငယ္မ်ားကုိပင္ ၿပဳလုပ္ ေစာင္႔ေရွာက္ၾက၏။ ထုိရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ေမတၱာဘာ၀နာ ကုိ ပြား၍ ထုိေမတၱာတရားကုိ အေၿခခံကာ ၀ိပႆနာ တရား အားထုတ္ၿခင္းၿဖင္႔ ၀ါတြင္းမွာပင္ ရဟႏၲာ အၿဖစ္သုိ႔ အားလုံး ေရာက္ၾကကုန္လ်က္ သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ မဟာပ၀ါဒနာ ေန႔၌ ၀ိသုဒၶိ ပ၀ါဒနာ ကုိ ၿပဳၾကရကုန္ေလ၏။ ထုိေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကား
၁။ ယႆာႏုဘာ၀ေတာ ယကၡာ၊ ေန၀ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ၊
ယဥွိေစ၀ါႏုယုၪၨေႏၲာ ရတၱိႏၵိ၀ မတႏၵိေတာ။
၂။ သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊ ပါပံ ကိၪၥိ န ပႆတိ။
ဧ၀မာဒိဂုဏူ ေပတံ၊ ပရတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။
၃။ ကရဏီယမတၳ ကုသေလန၊ ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ သုေ၀ေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။
၄။ သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုက၀ုတၱိ။
သႏၲိၿႏၵိေယာ စ နိပေကာစ၊ အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ နႏုဂိေဒၶါ။
၅။ န စ ခုဒၵ မာစေရ ကိဥိၥ၊ ေယန ၀ိညဴ ပေရ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ။
သုခိေနာ ၀ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ သေဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိိတၱာ။
၆။ ေယ ေကစိ ပါဏဘူ တတၳိ၊ တသာ ၀ါ ထာ၀ေရာ၀ န ၀ေသသာ။
ဒီဃာ ၀ါ ေယ ၀ မဟႏၲာ၊ မဇၥ်ိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။
၇။ ဒိဌာ ၀ါ ေယ၀ အဒိဌာ၊ ေယ၀ ဒူေရ ၀သႏၲိ အ၀ိဒူေရ။
ဘူ တာ၀ သမၻေ၀သီ၀၊ သဗၺသတၱာ ဘ၀ႏၲဳ သုခိတတၱာ။
၈။ န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ နာတိမေညထ ကတၳစိ နံ ကိဥၥိ။
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။
၉။ မာတာ ယထာ နိယံ ပုတၱ၊ မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။
ဧ၀မၸိ သေဗၺဘူေတသု မာနသံ ဘ၀ေယ အပရိမာဏံ။
၁၀။ ေမတၱဥၥ သဗၺေလာက သမိ၊ မာနသံ ဘ၀ေယ အပရိမာဏံ။
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၶ၊ အသမၺာဓံ အေ၀ရ မသပတၱံ။
၁၁။ တိဌံ စရံ နိသိေႏၷာ ၀၊ သယာေနာ ယာ၀တာ ႆ ၀ိတမိေဒၶါ။
ဧတံ သတႎ အဓိေဌယ်၊ ၿဗဟၼ ေမတံ ၀ိဟာရ မိဓ မာဟု။
၁၂။ ဒိဌိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ သီလ၀ါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။
ကာေမသု ၀ိေနယ်ေဂဓံ၊ နဟိဇာတုဂၢ ဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။
ေမတၱသုတၱံ နိဌိတံ။

ေမတၱာသုတ္ အတၳဳပၸတ္ ကုိ ဆရာေတာ္ တစ္ပါး၏ ေဟာၾကားခ်က္ အတုိင္း ၿပန္လည္ ကူးယူ တင္ဆက္ထားပါသည္။

အဂၤုလိမလသုတ္ ပါဌိေတာ္

၁။ ပရိတၱံ ယံ ဘဏေႏၲႆ၊ နိသႏၷဌာန ေဓာ၀နံ။

ဥေဒကမၸိ ၀ိနာေသတိ၊ သဗၺေမ၀ ပရိႆယံ။

၂။ ေသာတၳိနာ ဂဗၻ၀ုဌာနံ၊ ယဥၥသာေဓတီ တေခၤဏ။

ေထရႆဂၤုလိမာလႆ ေလာက နာေထန ဘာသိတံ။

ကပၸဌာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာ မေဟ။

၃။ ယေတာကံ ဘဂိနိ အရိယာယ ဇာတိယာ ဇာေတာ။

နာဘိဇာနာမိ သဥၥိစၥ ပါဏံဇီ၀ိတာ ေ၀ါ ေရာေပတာ။

ေတန သေစၥန ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု ေသာတၳိ ဂဗၻႆ။

အဂၤုလိမာလသုတၱံ နိဌိတံ။


 
   
 
အြန္လုိင္းေပၚတြင္ တရားေတာ္မ်ား ျပန္႔ပြားေရးအတြက္အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလုံးကုိ ကူးယူနိင္ပါသည္။ This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free